HU

EN

Jogi nyilatkozat

BEVEZETÉS #

Jelen Jogi Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya a Hacktify International Kft. (továbbiakban: HACKTIFY) tulajdonában álló domain név alatt üzemeltetett www.hacktify.eu weboldalra (és annak aldomainjeire), terjed ki. A honlap látogatói, illetve regisztrált felhasználói (továbbiakban egységesen: Felhasználó) jelen nyilatkozatot ráutaló magatartással (honlapra történő belépéssel, illetve azon való navigálással, böngészéssel) fogadják el, annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezően ismerik el.

A honlap tulajdonosának, üzemeltetőjének és tárhelyszolgáltatójának adatai megtekinthetőek az Impresszumban.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK #

A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják.

A Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem irányul arra, hogy korlátozza a Felhasználó bármely jogát, amely jogszerűen nem korlátozható.

A Honlap bárki által szabadon megtekinthető, azonban Felhasználói fiók létrehozására csak a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak. A regisztrált Felhasználókra további feltételek is vonatkoznak, melyet a regisztrációs folyamat részeként ismernek meg és fogadnak el.

A jelen Nyilatkozatban foglaltakra a magyar jogot kell alkalmazni.

A Nyilatkozat értelmezésére, az abban megfogalmazott feltételekből eredő vagy azzal összefüggő bármely vita vagy igény esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

HONLAP TARTALMA #

HACKTIFY fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, módosítsa, fejlessze vagy törölje.

A Honlapon található anyagok elütéseket tartalmazhatnak, ezek tekintetében a HACKTIFY sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal.

HACKTIFY előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy annak bármely részét bármilyen formában sokszorosítani, másolni, tárolni, üzleti célokra felhasználni, hozzáférhetővé tenni, terjeszteni, forgalmazni.

SZERZŐI JOGOK #

A Honlap tartalmának szerzői joga a HACKTIFY-t illeti meg, kivéve azon eseteket, ha konkrét dokumentumban, cikkben vagy anyagokban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A Honlapon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetőek.

A Honlapon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, publikációk) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT WEBOLDAL HASZNÁLATA #

A Honlap egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. E szolgáltatások elérése személyes adatok megadását igényelheti. A regisztrációt követően a felhasználó nem kizárólagos jogosultságot szerez a HACKTIFY által szolgáltatott további tartalmak és funkciók eléréséhez. A további tartalmak és funkciók elérése a HACKTIFY által egyedileg engedélyezett jogosultsági szinteken keresztül biztosítottak.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalmainak információira külön jogszabályi vagy egyéb meghatározott feltételek, rendelkezések vonatkozhatnak, a felhasználó köteles az itt található információkat bizalmasan kezelni és a további feltételeket betartani.

Minden Felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja a regisztrációhoz kötött tartalmakat és szolgáltatásokat. A felhasználói fiókadatok (belépési azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a Felhasználó felelőssége.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatásokkal összefüggésben tartalmat (ideértve minden szöveges, illetve egyéb, kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, videót tartalmazó állományt is), tölt fel a Honlapon keresztül, a tartalom önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött anyagra a HACKTIFY ellenérték fizetése nélkül (kivételt képez a szolgáltatással összefüggő, feltöltött tartalom után kifizetésre kerülő jutalom), nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen.

Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített vagy egyéb olyan anyagokat küldhet a HACKTIFY számára, amely kapcsán kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

Az azonosítót és jelszót a Felhasználó kizárólag a saját nevében használhatja, harmadik félnek történő átengedése tilos. Felhasználó a hibájából eredő károkért felelősséggel tartozik, ide érteve a Felhasználó saját felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkat. A HACKTIFY nem vállal felelősséget az ilyen, Felhasználó fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Amennyiben a Felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről a HACKTIFY-t haladéktalanul értesíteni. Felhasználó köteles a Honlap regisztrációhoz kötött oldalainak használatát lehetővé tevő jelszavakat és azonosítókat a Honlap kérésére haladéktalanul megváltoztatni.

HACKTIFY naplózza, archiválja, szokatlan esemény bekövetkezése esetén pedig elemzi a rendszerben történt eseményeket.

A HONLAP BIZTONSÁGA #

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát, kivéve, ha erre a HACKTIFY engedélyt ad vagy szolgáltatásai keretében erre Bug Bounty programot indít.

Nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult.

Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

Tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása” [crashing]).

Nem megengedett a nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK #

A Honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (úgynevezett hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokra navigálnak. A külső hivatkozások követésével megtekintett, letöltött tartalom nem áll a HACKTIFY befolyása alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz a HACKTIFY weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a HACKTIFY valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

HACKTIFY nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a HACKTIFY weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. HACKTIFY továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME #

HACKTIFY számára a magánélet tiszteletben tartása, a személyes adatok biztonságos kezelése kiemelt fontosságú. A Felhasználók személyes adatainak védelméről és a kapcsolódó adatkezelésekről Adatkezelési Tájékoztatónkban olvashatnak.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK #

HACKTIFY fenntartja a jogot jelen Nyilatkozat megváltoztatására, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti Felhasználóit vagy jelentősebb módosítás esetén a Honlapon közleményt, értesítést helyez el, továbbá regisztrált Felhasználóit elektronikus levélben is értesítheti.  A Nyilatkozat bármilyen módosítását követően a Honlap használata esetén a Felhasználó a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Készült: 2024. 05. 21.