HU

EN

Tesztelési Szabályzat

1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Hacktify International Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Bem József Utca 9. Fszt.; cégjegyzékszám: 08-09-031951; adószám: 27965043-2-41) (továbbiakban: HACKTIFY) tulajdonában álló www.www.hacktify.eu weboldal (továbbiakban: Honlap) regisztrált felhasználói (továbbiakban: Felhasználó) számára a HACKTIFY szolgáltatásaival összefüggő – köztük az egyes Bug Bounty programokhoz fűződő – valamint a Honlap használatához köthető szabályokat és általános szerződési feltételeket.  

 

(Felhasználó és a HACKTIFY a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön úgy is, mint: Fél)

 

Jelen Szabályzat (www.www.hacktify.eu/hu/tesztelesi-szabalyzat) mellékletei, valamint a Honlap általános látogatásával és használatával kapcsolatos, nem-regisztrált látogatókra is vonatkozó (www.www.hacktify.eu/hu/jogi-nyilatkozat) Jogi nyilatkozat mellett, azokat kiegészítve képezi a HACKTIFY és a Felhasználó között létrejövő jogviszonyt szabályozó szerződést.

A Felhasználó a Honlap használatával, és a Honlapon való regisztrációval kifejezetten elfogadja a Felhasználási Feltételekben és a jelen Szabályzatban foglaltakat (a továbbiakban együtt: Szerződés), így a Felhasználó és a HACKTIFY között létrejövő jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés feltételeivel nem ért egyet, vagy azokat nem fogadja el, a Honlap használatára és regisztrációra nem jogosult.

 

A Szerződés a Honlap minden regisztrált Felhasználóját kötelezi és jogosítja. Felhasználók a regisztrációs folyamat során kötelesek a Szerződés tartalmát megismerni és a regisztráció véglegesítésével elfogadni azt. A Szerződésben foglaltakat a Felhasználók a Honlapon, illetve a Honlapon közzétett projektek érdekében végzett tevékenységük során kötelesek maradéktalanul betartani. Felek megállapodnak, hogy a Felhasználási Feltételek és jelen Szabályzat közötti esetleges eltérő rendelkezések esetén jelen Szabályzatban foglaltak az elsődlegesen irányadók.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A HONLAP HASZNÁLATA

A Szerződés tárgyát a HACKTIFY által a Honlapon keresztül szolgáltatott szolgáltatások képezik. A regisztrált Felhasználók a Honlap használatával részt vehetnek a meghirdetett Bug Bounty programokban (a továbbiakban: Program) annak érdekében, hogy biztonsági hibákat, sérülékenységeket keressenek az adott Program leírásában részletezett feltételek szerint, és jelentsék azokat a rendelkezésre álló űrlap segítségével. A HACKTIFY saját belátása szerint a Honlapon egyéb tevékenységekben való részvételt is lehetővé tehet, illetőleg további szolgáltatásokat nyújthat (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás).

 

Szolgáltatásaink révén biztosítjuk a teszteléshez szükséges etikus környezetet, így Felhasználóinkat is arra kérjük, hogy körültekintően, etikusan, szakmai tisztelettel használják a Honlapot. Felhasználó kifejezetten vállalja, hogy a Honlap használata, valamint az egyes Programok vonatkozásában végzett tevékenységek során mindvégig a hatályos jogszabályoknak, a Program leírásának, valamint a Szerződés tartalmának megfelelően, etikusan, körültekintően és az elvárható szakmai tisztelettel jár el.

 

A Felhasználó által a Honlap használata, illetve a Programok vonatkozásában végzett tevékenységek során a fentiekkel ellentétes tevékenység, illetve magatartás esetén a HACKTIFY saját belátása szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal korlátozhatja, felfüggesztheti vagy törölheti a Felhasználó regisztrációját, illetve a Szerződésben foglaltak alapján a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

3. FELELŐSSÉG

A HACKTIFY a Honlap használatából, a regisztrációból és a Programok vonatkozásában végzett tevékenységekből eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Felhasználót a saját tevékenységéből eredő károkért semmilyen igény nem illeti meg a HACKTIFY-al szemben.

 

A jogszabályi keretek között sem a HACKTIFY sem bármely kapcsolt vállalkozása, beszállítója vagy partnere nem tartozik kártérítési felelősséggel Felhasználóval szemben semmilyen a Felhasználó vagy harmadik személyek által tanúsított jogos vagy jogtalan magatartásból fakadó kárért, veszteségért, behajtható vagy behajthatatlan követelésért, költségért, járulékos, közvetlen vagy közvetett kárért, elmaradt vagy beszedni elmulasztott haszonért, megtakarításért, és semmilyen egyéb vagyoni vagy nem vagyoni igényért.

A HACKTIFY, illetve bármely kapcsolt vállalkozása, beszállítója vagy partnere – jelen Szerződés alapján fennálló és azzal kapcsolatos – felelőssége minden esetben a hatályos jogszabályok által megengedett legkisebb mértékre korlátozódik. Jelen korlátozás a HACKTIFY esetleges szerződésszegésére is kiterjed.

A jelen fejezet szerinti felelősség-korlátozások a Felhasználó honossága szerinti államában irányadó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig alkalmazandók. Felhasználó kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul a jelen fejezet szerinti korlátozásokhoz.

 

Felhasználó a jogszabályi előírásoknak, jelen Szerződésnek, valamint a Program leírásának megszegéséből eredő károkért, valamint a Honlap szerződésszerű használatáért, a közölt adatok valódiságáért, pontosságáért és naprakészségéért teljes és kizárólagos kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Felhasználó a Honlapot csak és kizárólag a jelen Szerződés rendelkezései szerint, köztük különösen az alábbi felelősségi feltételek tudomásul vétele és elfogadása esetén jogosult használni.

Felhasználó ezennel kifejezetten, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul és vállalja az alábbiakat:

 • Felhasználó a Honlap használatának helye szerinti állam és Magyarország hatályos jogszabályainak való megfelelés felelősségét egyedül és kizárólagosan viseli.

 • Felhasználó egyedül és kizárólagosan felelős a jelen Szerződéssel kapcsolatos titoktartási kötelezettségének megszegéséből eredő valamennyi jogkövetkezményért. Felhasználó egyedül és kizárólagosan felel a felhasználói fiókjaihoz (Profil) tartozó belépési adatok biztonságáért és vállalja, hogy azokat illetéktelen személyeknek nem adja át. Felhasználó kifejezetten vállalja, hogy a HACKTIFY-t haladéktalanul tájékoztatja minden olyan esetben, ha a felhasználói fiókjaihoz tartozó belépési adatok biztonsága veszélybe kerülhetett. A HACKTIFY fenntartja a jogát arra, hogy a felhasználói fiók(ok)ba való belépést átmenetileg megtagadja, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a Felhasználó fiókjainak belépési adatai illetéktelen kezekbe kerültek, vagy a biztonságuk egyéb módon veszélybe került. Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen esetekben a HACKTIFY a helyzet körülményeit kivizsgálja.

 • Felhasználó egyedül és kizárólagosan felelős a Felhasználóval szerződéses viszonyban álló valamennyi pénzintézet (különösen bank és/vagy hitelintézet) valamennyi szabályzatának, iránymutatásának, tiltásának, tájékoztatójának és egyéb, szerződéses jogviszonyt érintő dokumentumának ismeretéért és betartásáért.

 • Felhasználó egyedül és kizárólagosan felelős minden kommunikáció, információ és adat (beleértve különösen a felhasználói fiókkal kapcsolatos valamennyi adatot, személyes adatot) valódiságáért, és a kommunikáció biztonságáért. Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy a HACKTIFY minden, a Felhasználó regisztrált e-mail címéről vagy telefonszámáról érkező információról és adatról azt feltételezi, hogy közvetlenül Felhasználótól származik. Az ezen bekezdésben foglaltakból eredő valamennyi esetleges hátrányos jogkövetkezményt kizárólag Felhasználó köteles viselni.

 • Felhasználó egyedül és kizárólagosan felelős a Honlap használatából eredő valamennyi jogkövetkezményért, így HACKTIFY-t semmilyen formában nem teheti felelőssé a Honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tudomására jutott bármilyen adat, tény, vagy információból eredő üzleti vagy egyéb döntésért.

 • Felhasználó egyedül és kizárólagosan felelős azért, hogy a Honlapot, különösen a mögötte álló szoftvert, adatbázist és algoritmust rendeltetésszerűen használja, annak biztonságát és integritását megőrizze.

4. SAJÁT PROFIL, REGISZTRÁCIÓ, A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A Honlap Látogatói a Honlapon végzett regisztrációval saját fiókot, profilt hozhatnak létre, amellyel lehetőségük nyílik részt venni az aktuális Programokban, kezelhetik riportjaikat és láthatják a statisztikai adatokat. A regisztráció során a Felhasználónak a jelen Szerződésben felsorolt adatokat kell megadnia. A Szerződés a Felhasználó általi regisztrációtól kezdődő határozatlan időre jön létre.

 

Felhasználó választásától függően a profil elérhetősége lehet

 1. a)Nyilvános, azaz a felhasználónév és további adatok a honlap Látogatói részére is megtekinthetők, például a Rangsorban

 2. b)Regisztrált felhasználók számára látható, mely esetben a Honlap Látogatói elől az adatok rejtettek, azok nem jelennek meg például a nyilvános Rangsorban, de a regisztrált Felhasználók számára elérhetők

 3. c)Privát beállítás, ahol a profil adatai rejtettek, sem a Honlap Látogatói, sem a regisztrált Felhasználók nem láthatják azokat.

 

Sérülékenység jelentése, bejelentése nem történhet névtelenül, így a Felhasználó alább felsorolt adatai (Alapvető Információk) rögzítésre kerülnek, azonban a Programot közzé tevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) részére személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

A Program során a sérülékenységek bejelentéséhez az alábbi Alapvető Információkat kell megadni. Ezen adatok kizárólag a HACKTIFY számára lesznek elérhetők:

 • Bejelentés ideje;

 • Felhasználó (Profil) név;

 • e-mail cím

A sérülékenység bejelentését követően a HACKTIFY a bejelentésről titkosított riportot készít, melyet az Ügyfél részére továbbít. Ilyen módon az Ügyfél semmilyen adatot nem ismer meg a sérülékenységet bejelentő Felhasználóról, a Felhasználót az Ügyfél semmilyen módon nem tudja azonosítani. A sérülékenység bejelentéséről készített titkosított riportot a HACKTIFY kizárólag a rangsor alapját képező pontok számítása és a Jutalmak megállapítása érdekében, de legkésőbb az Ügyféllel fennálló szerződés megszűnésének napjáig tárolja. A HACKFITY a titkosított riportot ezt követően törli, így hatósági megkeresésre sem tudja kiadni.

A Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a Szolgáltatások igénybevételével a természetes személy Felhasználó kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a Honlap használatára, a regisztrációra és a Szolgáltatások igénybevételére a rá vonatkozó hatályos jogszabályok alapján jogosult, így különösen kijelenti és szavatolja, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkezik. A teljes cselekvőképességre, így többek között a nagykorúságra vonatkozó korhatár államonként eltérő lehet.

A Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a Szolgáltatások igénybevételével a nem természetes személy Felhasználó nevében eljáró személy kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a Honlap használatára, a regisztrációra és a Szolgáltatások igénybevételére a rá vonatkozó hatályos jogszabályok alapján, illetve megfelelő jogszabályi rendelkezés vagy érvényes és hatályos meghatalmazás alapján jogosult, így különösen kijelenti és szavatolja, hogy a nem természetes személy Felhasználó képviseletére jogosult. A nem természetes személy Felhasználó nevében eljáró személy kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a nem természetes Felhasználó a rá vonatkozó hatályos jogszabályok alapján jogszerűen működő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A képviseleti jogra vonatkozó jogszabályi rendelkezések a nem természetes személyt nyilvántartó, illetve a nem természetes személy székhelye szerinti állam joga szerint eltérőek lehetnek.

 

5. PROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

HACKTIFY elkötelezett a Felhasználók és Ügyfelek adatainak biztonsága mellett. A Felhasználó a Programokban való részvétel során az alábbi előírások betartására köteles, mely előírások megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

(1)     Tesztelést csak a Program leírásában szereplő célokból és rendszereken, a jogszabályoknak, jelen Szerződésnek és a Program leírásának megfelelően lehet végezni;

(2)     A Program leírásában feltüntetett egyedi feltételek betartása kötelező, azok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és azok megszegése a programból való kizárást, az esetleges jutalmak elvesztését, valamint a Honlapról való kitiltást (regisztráció korlátozása, felfüggesztése, törlése) eredményezheti;

(3)     Automatizált eszközök használata során, amennyiben Felhasználó a vizsgált rendszerben teljesítménycsökkenést észlel, a műveletet fel kell függeszteni;

(4)     Sérülékenység vizsgálat során csak olyan módszereket, technikákat és eszközöket megengedett használni, amelyek nem sértik az Ügyfél által az adott Program leírásában megfogalmazott követelményeket, elvárásokat, és amelyek nem sértik az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményét;

(5)     Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a tesztelés biztonságos végzéséhez;

(6)     A tesztelés nem terjedhet ki a rendszerekben tárolt, esetlegesen hozzáférhetővé vált információkhoz, személyes vagy bizalmas adatokhoz való hozzáférésre, azok felhasználására, kezelésére, feldolgozására azokban való kutatásra, betekintésre, azok másolására, letöltésére, továbbítására, megsemmisítésére, törlésére, módosítására vagy tárolására.

(7)     A tesztelés során feltárt biztonsági réseket, sérülékenységeket a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell az erre kijelölt felületen;

(8)     A feltárt sérülékenységek igazolására evidenciákkal, egyértelmű bizonyítékokkal (például videó, képernyőkép stb.) kell rendelkeznie a Felhasználónak. A nem reprodukálható bejelentett hiba elutasításra kerül;

(9)     A tesztelés során keletkezett igazoló dokumentumok, egyéb evidenciák nyilvános megosztása, feltöltése ingyenes tárhelyszolgáltatókra, közösségi platformokra tilos. A Felhasználó kötelezi magát, hogy ezen dokumentumokat kizárólag a HACKTIFY-al osztja meg;

(10) Privát Programokban történő részvétel meghívással történik. Az ott közölt adatokat, tényeket, információkat vagy a Program létezését, részleteit, az Ügyfél adatait nyilvánosságra hozni, másokkal közölni Felhasználó nem jogosult;

(11) A Felhasználó minden esetben vállalja, hogy tevékenységét a hatályos vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, jelen Szerződés és a Program leírása alapján végzi.

6. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Felhasználó, illetve nem természetes személy Felhasználó esetén a személyi állományát képező természetes személyek adatainak védelme fontos a HACKTIFY számára. Felhasználó ez úton nyilatkozik, hogy a HACKTIFY által készített, a Szolgáltatások igénybevételére és a Honlap használatára vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) megfelelő adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) megismerte, és az abban foglaltakat tudomásul vette és elfogadta. Az Adatkezelési Tájékoztató a következő linken érhető el: www.www.hacktify.eu/hu/adatkezelesi-tajekoztato.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak jelen Szerződés részét képezik. A nem természetes személy Felhasználó, illetve az azt képviselő, nevében eljáró természetes személy(ek) bizonyos adatainak megadására egyaránt szükség lehet. A Honlapra történő regisztrációhoz és annak használatához az alábbi adatok megadására van szükség:

Felhasználó kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak HACKTIFY általi, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján történő kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy adatainak megadásához és azok kezeléséhez jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében van szükség.

7. EGYEDI FELTÉTELEK

Az egyes Programok tartalmazhatnak kizárólag az adott Programra vonatkozó egyedi szerződéses feltételeket, szabályokat, melyek megismerése és betartása a Programban való részvétel feltétele. Az egyedi feltételek a Program futása során megváltozhatnak, ennek tényéről, valamint a változásról értesítjük Felhasználóinkat a Program leírásánál. A Felhasználó külön figyelmeztetés nélkül is, minden esetben maga köteles a Program leírását, és különösen az egyedi feltételeket folyamatosan figyelemmel kísérni, és azok esetleges változása során a változásoknak megfelelően eljárni.

A Felhasználó a sérülékenység bejelentéssel kifejezetten elismeri és szavatolja, hogy az adott Programra vonatkozó hatályos egyedi feltételeket megismerte, s tevékenysége során az abban foglaltaknak megfelelően járt el.

Amennyiben az egyedi feltételek jelen Szabályzattal összeférhetetlen rendelkezéseket tartalmaznak, úgy az itt meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

8. SÉRÜLÉKENYSÉG BEJELENTÉS

(1)     A Felhasználó minden feltárt sérülékenységet kizárólag a Honlapon keresztül jogosult bejelenteni. Az esetleges sérülékenységeket harmadik személyek számára nyilvánosságra hozni, így különösen a közösségi médiában megjelölni, valamint a Program tulajdonosának – azaz az Ügyfélnek – közvetlenül jelenteni Felhasználó nem jogosult.

(2)     Minden program saját leírással, feltételekkel és szabályokkal rendelkezik, melyeket a Felhasználó a sérülékenységek bejelentésekor is köteles figyelembe venni, és mindenkor ezeknek megfelelően eljárni. Ezen információk megadása és aktualizálása a Program tulajdonosának, azaz az Ügyfélnek a kötelessége.

(3)     Amennyiben Felhasználó a sérülékenységgel kapcsolatban nem reagál HACKTIFY megkeresésére 8 napon belül, a bejelentett hiba elismerése elutasításra kerül.

 

9. MEGBÍZÁS, JUTALMAK, KIFIZETÉS

Az egyes Programok leírásának megfelelően az esetleges sérülékenységek feltárására a HACKTIFY, mint megbízó a Szerződés keretében megbízást ad a Felhasználó, mint megbízott számára, melyet Felhasználó elfogad. A megbízás keretében a Felhasználó felkutatja az egyes Programokban meghirdetett sérülékenységeket. Felhasználó az általa feltárt, az adott Program leírásának és feltételeinek megfelelő, Honlapon keresztül beküldött és elfogadott bejelentésért (Riportért) díjazásban (Jutalom) részesülhet. A Jutalmak megszerzésére és kifizetésére az alábbi előírások vonatkoznak:

(1)     A Felhasználó a Riport beküldésével és így a Jutalom kifizetése iránti igény bejelentésével kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a Jutalom megszerzésére jogosult;

(2)     A Jutalmat a HACKTIFY-nak kizárólag azt követően áll módjában kifizetni, hogy az adott Programot meghirdető Ügyfél a HACKTIFY részére a Program teljesítéséért járó díjat maradéktalanul megfizette;

(3)     A Felhasználó Jutalomban részesülhet, amennyiben a feltárt sérülékenységet elsőként jelentette be, valamint, ha a validálás során a bejelentés elfogadásra kerül;

(4)     Amennyiben Felhasználó pénzbeli Jutalomra jogosult, a pénzügyi és számviteli jogszabályoknak megfelelően egyéb adatainak megadására is köteles lehet;

(5)     Amennyiben a magánszemély Felhasználó sikeres Riport beküldése következtében Jutalomra jogosult, a magánszemély Felhasználó részére a HACKTIFY a Jutalom kifizetése érdekében külön tájékoztató- és adatbekérő e-mailt küld. A Jutalom kifizetéséhez a Jutalomra jogosult magánszemély Felhasználó köteles az e-mailben található adatokat (számlázáshoz szükséges adatok) a HACKTIFY részére megadni. A HACKTIFY a tájékoztató e-mailben foglaltaknak megfelelően a megbízásra való tekintettel a kifizetéssel járó egyes jogszabályi kötelezettségeket a magánszemély Felhasználó helyett elvégez. A nem magánszemély Felhasználó a Jutalomról maga köteles a HACKTIFY részére számlát kiállítani a Jutalom kifizetése érdekében, melyet a HACKTIFY a Riport elfogadása, és az Ügyfél részéről történő díjfizetés után kiegyenlít. A tájékoztató e-mailben foglaltak eltérő rendelkezése hiányában a Felhasználó és az Ügyfél minden esetben maguk kötelesek a Jutalom megszerzésével kapcsolatos minden jogszabályi kötelezettség teljesítésére, így különösen a vonatkozó adók, járulékok vagy egyéb terhek bejelentésére és megfizetésére, számla kiállítására stb. és kizárólag maguk felelnek ezen kötelezettségek teljesítéséért;

(6)     A Felhasználó a Jutalom kifizetéséhez szükséges adatokat köteles a HACKTIFY részére megadni. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy a HACKTIFY Jutalomra való jogosultsággal kapcsolatos megkeresésére a Felhasználó 30 napos határidőn belül nem reagál, a Jutalmat elveszíti, és a Jutalom iránti igényét később nem jogosult érvényesíteni.

 

Számlázás a HACKTIFY részére történő fizetések esetén: Az esetlegesen a HACKTIFY részére való fizetésre vonatkozó számlát minden esetben a HACKTIFY állítja ki. A fizetést teljesítő félnek – jellemzően az Ügyfélnek -lehetősége van a HACKTIFY számára megadni annak a számlaviselőnek az adatait, akinek a nevére a számla kiállítását kéri. Amennyiben a fizetést teljesítő fél nem tesz efféle nyilatkozatot, a számlát a HACKTIFY a regisztrációkor, illetve a Program meghirdetésekor megadott személy nevére, a regisztrációkor, illetve a Program meghirdetésekor megadott adatokkal állítja ki.

A fizetést teljesítő fél kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a számla kiállítója a számlát elektronikus módon állítsa ki.

Az elektronikus módon kiállított számlát a HACKTIFY a fizetést teljesítő fél által számlázási e-mail címként megadott e-mail címre (ennek hiányában a regisztrációkor megadott e-mail címre) elektronikus úton küldi meg. Az elektronikus úton megküldött számla a fizetést teljesítő félnek az e-mail fiókjába való elküldésével kézbesítettnek tekintendő.

A számlán feltüntetett összeget a fizetést teljesítő fél – az előre történő fizetés kivételével – a számlán feltüntetett teljesítési határidőn belül – de legkésőbb 15 naptári napon belül – banki átutalással köteles megfizetni HACKTIFY felé, a HACKTIFY alábbi bankszámlájára. Közleményként a számla sorszámát kell feltüntetni:

Számlavezető pénzintézet neve: MagNet Bank Zrt.

Számlatulajdonos neve: Hacktify International Korlátolt Felelősségű Társaság

Számlaszám: 16200151-18557796

IBAN szám: HU17 1620 0151 1855 7796 00000000 IBAN

10. JOGOK ÉS SZELLEMI TULAJDON

A Honlapra a Felhasználó és az Ügyfél által feltöltött vagy bevitt adatok kivételével a Honlap, valamint a hozzá kapcsolódó és az azon használt és/vagy megjelenített minden tartalom, különösen kép, fénykép, animáció, hang, zene, effekt, szöveg, cím, szín-séma, adat-fájl, ikon, logo, és ezek elrendezése, adatbázis, algoritmus, szoftver – a tárgyi és forráskódot is beleértve – (a továbbiakban együtt: „Tartalom”) kizárólagos tulajdonosa vagy jogosultja a HACKTIFY. A Tartalmat a szerzői jogra és az iparjogvédelemre vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védik.

Felhasználó a Honlapot és annak bármely részét vagy a Tartalmat jelen Szerződés alapján csak használni jogosult, annak tulajdonjogára nem tarthat igényt. Felhasználót a Honlappal, annak bármely részével vagy a Tartalommal kapcsolatban semmilyen szerzői vagy iparjogvédelmi jog nem illeti meg, így különösen nem illeti meg a többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz való közvetítés, nyilvánossághoz történő továbbközvetítés, átdolgozás vagy kiállítás joga. Felhasználó kifejezetten vállalja és elismeri, hogy nem jogosult a Honlapot vagy annak bármely részét és a Tartalmat visszafejteni.

 

A Honlap használatával kapcsolatban Felhasználó különösen az alábbi rendelkezések betartására köteles:

(1)     HACKTIFY a Felhasználó szerződésszegése esetén a Felhasználónak a Honlap használatára vonatkozó engedélyét azonnali hatállyal visszavonhatja;

(2)     HACKTIFY saját belátása szerint megváltoztathatja vagy megszüntetheti a Honlap vagy a Tartalom egészét vagy annak bármely részét, ideértve a hozzáférést a Szolgáltatásokhoz vagy a Honlaphoz;

(3)     Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy sem a sérülékenység bejelentése során a beküldött Riport, sem annak felhasználása nem sérti harmadik fél szellemi tulajdonjogait, mások jogait és szabadságát, és nem eredményezi bármely alkalmazandó jogszabály, a jelen Szerződés vagy a Program-leírás megszegését;

(4)     Felhasználó a Riport beküldésével teljes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, átruházható, továbbadható, idő- vagy térbeli korlátozástól mentes, jogdíjmentes felhasználási és hasznosítási jogot (Engedély) engedélyez a HACKTIFY számára a Riport felhasználására, másolására, közzétételére, módosítására, továbbítására, hasznosítására és terjesztésére a Szolgáltatásainak nyújtása céljából. Felhasználó az Engedély megadásáért külön díjazásban nem részesül, azt kifejezetten ingyenesen, bármilyen ellenszolgáltatás nélkül adja a HACKTIFY részére. Az Engedélyt a Felhasználó az esetleges Jutalomra való jogosultság reményében adja a HACKTIFY részére.

11.  TITOKTARTÁS, HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ TARTALMAK

Felhasználó jelen Szerződés hatálya alatt és annak bármilyen okból történő megszűnését követően is kifejezetten és feltétel nélkül titoktartást vállal jelen Szerződéssel és a HACKTIFY-al kapcsolatos üzleti titoknak minősülő minden információra, így vállalja, hogy különösen az alábbi adatokat, információkat harmadik feleknek – a HACKTIFY előzetes, kifejezett, írásos engedélye nélkül – nem szolgáltatja ki, illetve nem hozza nyilvánosságra. Üzleti titoknak minősül különösen:

 • A Honlap használata során az Felhasználó tudomására jutott minden a HACKTIFY tulajdonát képező, jogi oltalom alá eső szellemi tulajdonjog;

 • A HACKTIFY üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelések, ötletek, illetve a HACKTIFY üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, és a HACKTIFY jelen Szerződés keretében nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó adatok, információk;

 • A HACKTIFY és a Felhasználó közötti valamennyi kommunikáció (különösen: beszélgetés, e-mail, telefon, sms, video-beszélgetés, levelezés, bejelentés, űrlap stb.);

 • A HACKTIFY által esetlegesen Felhasználónak nyújtott kedvezmény, visszatérítés, engedmény, Jutalom stb.;

 • Minden olyan adat, információ vagy tény, amely a HACKTIFY gazdasági, üzleti, kereskedelmi érdekét, vagy hírnevét sértheti vagy veszélyeztetheti.

 

A Honlap, illetve a hozzá kapcsolódó más weboldalak esetenként tartalmazhatnak harmadik személyekhez tartozó weboldalakat, linkeket, tartalmakat vagy oldalakat, melyeket a HACKTIFY a Felhasználó kényelme érdekében tüntet fel. A jelen bekezdésben említett oldalak és az azokon található tartalmak felett a HACKTIFY-nak semmilyen befolyása nincsen, azokhoz hozzáféréssel nem rendelkezik, így nem felelős értük. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a HACKTIFY-al szemben a harmadik személyektől származó tartalmakkal kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat.

12. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

Jelen Szerződést a szerződő Felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.

 

A Szerződést a Felhasználó regisztrációjának törlésével bármikor, szabadon felmondhatja. A Szerződést a HACKTIFY saját belátása szerint bármikor, 30 napos felmondási idővel felmondhatja. A szerződés HACKTIFY általi felmondását a Honlapon, valamint e-mailben közli a Felhasználóval.

 

 A Szerződés Felhasználó általi felmondása esetén a Felhasználó a még kifizetésre váró Jutalmak iránti igényéről véglegesen lemond. Felhasználó kifejezetten elismeri, hogy a Szerződés Felhasználó általi felmondása esetén semmilyen Jutalom, visszatérítés vagy kedvezmény nem illeti meg, ugyanakkor a HACKTIFY számára megadott Engedélyei változatlanul hatályban maradnak, így a HACKTIFY az Engedélyt továbbra is korlátozástól mentesen hasznosíthatja.

 

A HACKTIFY jelen Szerződés Felhasználó általi súlyos megszegése esetén jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felhasználó általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen az esetlegesen a HACKTIFY részére teljesítendő fizetési kötelezettségek vonatkozásában a 8 napot meghaladó késedelem, a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség megsértése, a szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések megsértése, valamint a jelen Szerződés felelősségre és tilalmakra vonatkozó rendelkezéseinek megszegése, a Honlap és az azon található rendszer céljával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető használata vagy mindezekre tett egyértelmű kísérlet. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a Felhasználó részéről: szándékosan hamis, illetve a valóságnak nem megfelelő adatok megadása, a valóságnak nem megfelelő adatokról való tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, bármilyen jogszabály, vagy a Felhasználóra vonatkozó egyéb szabályozás megsértése, a HACKTIFY vagy az Ügyfél jogos gazdasági, üzleti, kereskedelmi érdekének vagy hírnevének megsértése, továbbá a Honlap használatára vonatkozó engedély terjedelmére vonatkozó rendelkezések megszegése és a Felhasználó által a HACKTIFY részére adott Engedélyre vonatkozó rendelkezések megsértése.

 

13. KAPCSOLATTARTÁS

Felhasználó a Honlap használatával, észrevételeivel, hiba bejelentéseivel, javaslataival kapcsolatban a HACKTIFY privát kommunikációs csatornáit köteles használni, mely kapcsolatfelvétel történhet a Honlap űrlapján keresztül vagy dedikált e-mail címre ([email protected]) történő levélküldéssel. A Felek az e-mailen történő kommunikációt a Szerződés vonatkozásában hatályos, hivatalos, írásbeli kommunikációnak ismerik el.

 

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szerződés megkötésének helye Budapest.

 

A jelen Szerződésből fakadó esetleges vitákat a Felek első sorban egymás között, kölcsönösen együttműködve igyekeznek megoldani.

 

Bármely jogvita elbírálására, amely jelen Szerződés szerinti jogügyletből származik, vagy azzal összefügg, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége által ajánlott Mintaszabályzat szerint megalakuló és eljáró eseti választottbíróság kizárólagos döntésének. A Felek egyetértenek abban, hogy az eseti választottbíróság tagjait a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzett személyek közül választják. Az eljáró választott bírák száma: 3. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. Az eseti választottbíráskodás alapjául szolgáló – a Budapesti Ügyvédi Kamara internetes honlapján (www.bpugyvedikamara.hu) is közzétett – Mintaszabályzatot a Felek megismerték és elfogadták. A Felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.

15. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Jogi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Cookie tájékoztató

 

Hatályos: 2020. 10. 16. napjától